ACCÉS

Poden accedir al màster les persones que posseeixin un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior o de tercers països, que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Per ser admès al màster és necessari:

  • Estar en possessió del títol de graduat en Biologia, Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Genètica, Infermeria, Medicina, Microbiologia, Veterinària o titulacions afins de l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. També podran accedir els titulats equivalents a l'estranger.
  • Tenir un nivell d'anglès B2 o equivalent.

CRITERIS DE SELECCIÓ

En cas que el nombre de preinscripcions al màster superi l’oferta de places de nou ingrés, les candidatures que compleixin els requisits d'admissió seran seleccionades seguint els següents criteris:

  • Expedient acadèmic (60 punts)
  • Cv: Publicacions científiques, presentació de pòsters en congressos i altres mèrits acadèmics (20 punts)
  • Entrevista personal (10 punts)
  • Carta de motivació en anglès adreçada als coordinadors del màster (5 punts)
  • Cartes de recomanació de professors i/o investigadors (5 punts)